Salgs- og Leveringsbetingelser for Ramisoft


1. Generelt

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt "betingelserne") gælder for alle aftaler indgået mellem Ramisoft og kunden vedrørende levering af softwareudviklingstjenester og relaterede ydelser (herefter benævnt "tjenesterne").

1.2 Ved at acceptere eller indgå en aftale med Ramisoft accepterer kunden disse betingelser i deres helhed og er bundet af dem.


2. Tilbud og Accept

2.1 Alle tilbud fra Ramisoft er uforpligtende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

2.2 Kunden kan acceptere et tilbud fra Ramisoft ved at fremsende en skriftlig bekræftelse, underskrift eller indgåelse af en kontrakt.

2.3 Ramisoft forbeholder sig retten til at afvise en accept eller ændre betingelserne heri, hvis der er uoverensstemmelser eller misforståelser i aftalen.


3. Levering af Tjenester

3.1 Ramisoft vil bestræbe sig på at levere tjenesterne i overensstemmelse med de specificerede krav og tidsplaner aftalt mellem parterne.

3.2 Kunden skal give alle nødvendige oplysninger, materialer og adgang til systemer, som er nødvendige for levering af tjenesterne.

3.3 Hvis kunden ønsker ændringer i tjenesterne, skal sådanne ændringer aftales skriftligt mellem parterne, og der kan være ekstraomkostninger og forsinkelser i forbindelse hermed.


4. Betaling

4.1 Kunden skal betale Ramisoft de aftalte gebyrer for tjenesterne i henhold til følgende betalingsplan:

    a) Ved projektets start skal kunden betale 50% af den aftalte pris som en ikke-refunderbar betaling.

    b) Når tjenesterne er fuldt færdiggjort og leveret til kundens tilfredshed, skal kunden betale de resterende 50% af den aftalte pris inden for en rimelig frist angivet i fakturaen.

4.2 Alle priser er eksklusive eventuelle gældende skatter og afgifter, medmindre andet er angivet.

4.3 Ved forsinket betaling kan Ramisoft opkræve morarenter i overensstemmelse med gældende lovgivning samt eventuelle inddrivelsesomkostninger.


5. Ejendomsret og Ophavsret

5.1 Alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsretten, til software og andre materialer, der udvikles af Ramisoft som led i tjenesterne, forbliver hos Ramisoft, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

5.2 Kunden modtager en ikke-eksklusiv licens til at bruge den udviklede software i overensstemmelse med aftalen.

5.3 Kunden må ikke ændre, distribuere, kopiere eller viderelicensere softwaren uden skriftlig tilladelse fra Ramisoft.


6. Ansvarsfraskrivelse

6.1 Ramisoft påtager sig intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, som kunden eller tredjeparter måtte lide som følge af brugen af tjenesterne, medmindre andet er påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

6.2 Kunden accepterer, at tjenesterne leveres "som de er", og Ramisoft fraskriver sig enhver garanti, udtrykkelig eller underforstået, herunder garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.


7. Fortrolighed

7.1 Parterne skal opretholde fortroligheden af alle oplysninger, der er identificeret som fortrolige eller som burde betragtes som fortrolige.

7.2 Oplysninger kan kun videregives til medarbejdere eller underleverandører, der har behov for at kende oplysningerne for at kunne udføre deres opgaver.


8. Ophør

8.1 Aftalen mellem parterne kan ophæves af begge parter ved skriftlig meddelelse med en passende frist.

8.2 Ved ophør skal kunden betale for tjenester, der allerede er leveret eller under udvikling.


9. Tvistbilæggelse

9.1 Eventuelle tvister, der måtte opstå mellem parterne, skal søges løst gennem forhandlinger og god tro.

9.2 Hvis tvisten ikke kan løses gennem forhandlinger, skal den afgøres ved domstolene i det land eller den jurisdiktion, der er angivet i aftalen.